Tüketici Kanunları

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA 4077 SAYILI KANUNUN 29 UNCU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HESABIN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 
Resmi Gazete Tarihi: 01/08/2003

 Resmi Gazete Sayısı: 25186

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 Amaç

 Madde 1 – Bu Yönetmelik 06/03/2003 tarihli ve 4822 sayılı Kanunla değiştirilen 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca T.C. Merkez Bankası veya T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılan hesapta toplanan tutarın dağılımı ve kullanımına ilişkin yöntemleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 Dayanak

 Madde 2 – Bu Yönetmelik 23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanunun 06/03/2003 tarihli ve 4822 sayılı Kanun ile değişik 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

 Madde 3 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bakan : Sanayi ve Ticaret Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,

 d) Merkez Saymanlık Müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünü,

 ifade eder.

 Bankalar Özel Hesabı ve İşleyişi

 Madde 4 – Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın binde biri nispetinde yapılacak ödemeler, Bakanlıkça belirlenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Hesabı"nda toplanır. Bu hesapta toplanan tutarların yüzde altmışı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına, yüzde kırkı Rekabet Kurumu hesabına her ay sonu aktarılır.

 Söz konusu paralar "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Hesabı"na geçtiği tarihte ödenmiş sayılır. Hesabın işleyişi ile ilgili işlemlerde Merkez Saymanlık Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılan tutarlar bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Maliye Bakanlığınca, Bakanlık bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir.

 Bu suretle özel ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 Hesabın Kullanım Yerleri

 Madde 5 – Tüketici Konseyi, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Reklam Kurulunun kuruluş ve çalışmalarına ilişkin masraflar, Bakanlığın tüketicinin korunması amacına yönelik masrafları ve 4077 sayılı Kanuna göre sair harcamaları için bütçeye özel gelir ve Bakanlık Bütçesine özel ödenek kaydedilen paralar;

 a) Motorlu taşıt alımı, kiralanması, bakımı, onarımı ile ilgili her türlü giderleri ve akaryakıt harcamalarını,

b) Bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla donanım, yazılım ve diğer birimlerinin satın alınması, kiralanması, bakım, onarım ve bu sistemlerin kurulması ve işletilmesi sırasında yapılması gereken her türlü harcamaları,

c) Döşeme, demirbaş alımı, bakımı, onarımı ve hizmet alımı ile demirbaş veya benzeri eşyaların belirli süreler içinde kiralanmak suretiyle sadece hizmetlerinin satın alınması ve benzeri her türlü giderlerini,

 d) Gayrimenkul, tadilat ve onarım işlerinde kullanılmak üzere yapı malzemesi, her çeşit makine, araç, gereç, alet edevat satın alınması, kiralanması, tadilat ve onarımı ile bunların ulaştırma ve taşıma giderlerini,

 e) Temsil, ağırlama, tören giderleri, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan fuar, tanıtma, mesleki kurs, seminer, panel, kongre ve toplantılar için yapılacak harcamalar,

 f) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek geçici görev yollukları ile katılım ücretlerini,

 g) Teknik inceleme ve araştırma giderlerini,

 h) Tüketici Konseyi, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Reklam Kurulu'nun bu maddede sayılan harcamaların yapılacağı hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik diğer giderlerini,

ı) Matbu kağıt, belge, broşür, afiş, poster, kitap, dergi, vb. yayınların bastırılması ve bunlarla ilgili olarak basım-yayın organlarına yapılacak ödemeler, sözlü ve yazılı metin tercümelerine verilecek ücretler ile uygulamaya ilişkin her türlü harcamaları, büro malzemeleri ve kırtasiye giderlerini,

 j) Posta, telefon, teleks, fax, elektrik, su, ısınma giderleri, bilgisayar iletişim sistemleri, internet ve benzeri masrafları ile hat kiralanmasına ilişkin harcamalarını,

k) Özel veya resmi kuruluşların laboratuarlarında yaptırılacak test ve muayene ücretleri ve ilgili mevzuatı gereğince uygun görülen hallerde, numune kabı alınması, taşıma giderleri ve benzeri analiz giderlerini,

 l) Bakanlıkça yapılan piyasa gözetimi ve denetimleri sırasında alınan numunelerin, numune alımı işleminden sonra, taşınması veya Bakanlıkta saklanması sırasında bozulması, kırılması ve benzeri şekilde zayi olması durumunda, bunlara ilişkin masraflarını,

m) Tüketicinin bilinçlenmesi, tüketici bilincinin geliştirilmesi ve tüketicinin eğitilmesi gibi çalışmalarla ilgili yapılacak plaket, gazete ilanı ve benzeri gibi her türlü yarışma masrafları ile bu faaliyetler sırasında Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınıp Bakanlıkça tespit edilerek verilecek para ödülü gibi giderlerini,

 n) Hesabın kullanım alanı ile ilgili olarak yurtiçinde eleman yetiştirilmesi amacıyla yapılacak giderleri,

 o) Her türlü güvenlik ve temizlik hizmetleriyle ilgili yapılacak harcamalarını,

p) Bu maddeye göre yapılacak ihalelerle ilgili ilan, keşif bedeli, ve benzeri her türlü giderleri,

 r) Usul, esas ve oranları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık bütçesine kaydedilen özel ödeneği aşmayacak şekilde Bakanlıkça tespit edilecek miktarlarda Bakanlık personeline yapılacak ek ödemeleri,

 s) Reklam Kurulu ve Özel İhtisas Komisyonları üyeleri ile Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Başkanı, üyeleri ve raportörlerine Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek miktarlarda verilen huzur hakkı ve ücretleri ile 4077 sayılı Kanuna göre bilirkişi ücretlerini,

 t) Tüketici dernekleri ve bunların üst kuruluşlarına; Bakanlık ve Maliye Bakanlığının birlikte hazırlayacağı Yönetmelikle belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılacak maddi yardımları,

u) Anonim ve limited şirket statüsündeki ortaklıkların kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçmesi halinde iadelere ilişkin ödemeleri,

 karşılamak amacıyla kullanılır.

 Yatırım niteliğindeki harcamalar yılı programı ile ilişkilendirilmek suretiyle kullanılır.

 Harcama Usulü

 Madde 6 – Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak harcamalar, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Devlet Muhasebesi Yönetmeliği ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 Harcamalar, niteliğine göre Bakanlık merkezinden ya da mahallinde yapılır.

 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

 Madde 7 – 23/09/1995 tarihli ve 22413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Öngörülen Hesabın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürürlük

 Madde 8 – Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 14/06/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme